DAUPHIN
photo © Jan Horáček


Josef Čapek  Umění přírodních národů

  • Nové vydání knihy, která jako první u nás analyzovala umění domorodých kmenů různých ras a kontinentů z uměnovědného hlediska.

  • Čap­ko­va kni­ha mi při­po­mí­ná mo­nu­men­tál­ní Gaugui­nův ob­raz Od­kud při­chá­zí­me? Co jsme? Kam jde­me? ne­jen na­lé­ha­vos­tí do­ta­zů, jež jsou ob­sa­že­ny v je­ho ná­zvu: spíš stej­nou po­tře­bou od­po­vě­dí.

  • Po úvodu, zabývajícím se otázkou místa vzniku lidstva, původního osídlení a stěhování lidských plemen, vysvětluje autor, co rozumí „přírodními národy“, a objasňuje svůj názor na rozlišování pojmů „kultura“ a „civilisace“. Stěžejní část knihy je věnována studiu výtvarných projevů přírodních národů a jejich vlivu na vývoj evropské výtvarné kultury na počátku našeho století, jmenovitě na P. Picassa. Čapek jako výtvarný kritik zasvěceně a poučně přibližuje kouzlo a podstatu výtvarného umění černošských kmenů v Africe a v Tichomoří, umění Malajců i pradávných obyvatel Ameriky, jako malíř pak názorně osobitými kresbami zpodobuje jejich řezby, masky, sošky, idoly, amulety, ozdoby, plastiky i kresby a zpodobeniny bůžků, lidí i zvířat. Kniha není prací vědeckou, jsou to spíše poznámky umělce okouzleného uměním primitivních národů.

  • Studii doprovodili Zdeněk Justoň a Michal Novotný.

  • Náklad 1000 ks, V8 145 x 210 mm, 428 stran

  • ISBN: 978-80-7272-756-8, 978-80-7272-757-5 (pdf), 978-80-7272-758-2 (e-pub)
  • Cena: 448 Kč (včetně DPH 10%)